ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี2562

1. สาขาแพทย์                      

          นายเพิ่มเกียรติ             ตั้งเจริญศิลป์               โรงพยาบาลอุทัยธานี

2. สาขาบริหารทางการแพทย์   

          นายอนุพงษ์                 สุธรรมนิรันด์                โรงพยาบาลชลบุรี

3. สาขาทันตแพทย์                          

          นายวีระ                     ครุสันธิ์                      โรงพยาบาลยโสธร

4. สาขาเภสัชกร                             

          นางสุรีรัตน์                  ตั้งสง่าศักดิ์ศรี              โรงพยาบาลหาดใหญ่

5. สาขาพยาบาล                             

          นางสาววรรณระวี          อัคนิจ                       โรงพยาบาลสระบุรี

6. สาขาบริหารทางการพยาบาล   

          นางกุลดา                   พฤติวรรธน์                 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

7. สาขาบริหารงานทั่วไป                   

          นายไชยยุทธ                 ทองลิ่ม                    โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8. สาขานักวิชาการ               

          นางสุจิตรา                  ก่อกิจไพศาล               โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แกลเลอรี่

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety