ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข    ทุกสาขาวิชาชีพได้นำเสนอ ค้นคว้า เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เวทีสาธารณะ และให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนกลางและภูมิภาค ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความรู้นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบ  บริการอย่างยั่งยืน และจะได้เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุขให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประสบการณ์ทำงาน ทั้งทางด้านการบริการ   และวิชาการตามแนวคิดสาธารณสุข 4.0

2.2 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาคน พัฒนาทีมงาน และพัฒนางานทางด้านสุขภาพ

3. กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 2,000 คน

3.1 ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

3.3 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

3.4 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

3.5 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกสาขาวิชาชีพ

3.6บุคคลดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

 ระยะเวลา

  ระหว่างวันที่    19 - 21 สิงหาคม  พ.ศ.2562

สถานที่ดำเนินการ

โรงแรมบรรจงบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร : โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety