ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหาร สสจ. ผอ.รพศ./รพท.ประจำปี 2562

โครงการประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหาร สสจ. ผอ.รพศ./รพท.ประจำปี 2562

ตามที่โรงพยาบาลระยองได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหาร สสจ./ผอ.รพศ./รพท. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้วยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งในการดำเนินการทั้ง 13 เขตสุขภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety