ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลอันเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะบุคลากรด้านการบริหารระดับสูง ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องบริหารงานในองค์กรร่วมกัน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้เกิดเครือข่ายระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ในด้านการบริหาร และวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการบริหารงาน ซึ่งกันและกัน 

ระยะเวลา     

   รุ่นที่ ๑   โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

               ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562

                        รุ่นที่ ๒   โรงพยาบาลราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

                                    ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562                               

                        รุ่นที่ ๓  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, โรงพยาบาลแพร่

                                   ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety