ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

งานประชุมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

งานประชุมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน มั่นคง โดยมีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดและเป็นแม่ข่ายหลัก ที่จะพัฒนาระบบที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นั้น

                     ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จึงขอเรียนเชิญ ท่าน เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย อาคารศรีสุลาลัย ชั้น 8  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety