ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

คำสั่งกระทรวงที่ 1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

คำสั่งกระทรวงที่ 1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านสนับสนุนบริการสำหรับการตัดสินใจในเชิงบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อรับผิดชอบดำเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรรมการหลายท่านได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและหน้าที่ตามความเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงขอยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1866/2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชุดใหม่ขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร : สำเนาคำสั่งกระทรวงที่ 1038/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety