ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และนำพาองค์กรผ่านวิกฤตเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ได้เรียนรู้ทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่นำสมัยในการบริหารจัดการ เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในการทำงาน

วัตถุประสงค์

          ๒.๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปมีความเข้าใจ แนวคิดการจัดการ
ที่ทันสมัย มีความเป็นผู้นำ ในการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการที่มีคุณภาพ มีความสามารถทางการบริหารจัดการองค์กร

๒.๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร

          ๒.๓. เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ถูกต้อง
อย่างมีจริยธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety