ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลสระบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกัน จึงได้จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น

 วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานจากผู้บริหารรุ่นเก่าสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2 เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งในการดำเนินงานของเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตสุขภาพ

3 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปรวมทั้งเกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety