ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การพัฒนาศักยภาพผู้นำมีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ
ผลสำเร็จ  ผู้นำต้องฟันฝ่าปัญหา อุปสรรครวมทั้งแรงกดดันมากมายจากภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากลำบากในการบริหารองค์กรในบริบทที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันได้ตลอดเวลา
ในภาวะเช่นนี้ผู้นำจำเป็นต้องมีความกล้าหาญและมีจริยธรรมที่จะนำและทำในสิ่งที่ถูกต้อง จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นภาวะที่กำลังจะเกิดขึ้นมีความสามารถในการบริการแบบยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ มีกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย  

          เพื่อให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และนำพาองค์กรผ่านวิกฤตเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ได้เรียนรู้ทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่นำสมัยในการบริหารจัดการ เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในการทำงาน กองบริหารการสาธารณสุขและ
ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จึงได้จัดโครงการอบรม “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

แกลเลอรี่

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety