ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Public Health Administration Together with the hospital club / general hospital center And Saraburi Hospital realizes the importance of developing the management potential of hospitals, centers and general hospitals. To achieve an exchange of knowledge And build a strong network together Therefore, the Ministry of Public Health has organized a meeting to develop the capacity of hospital administrators, centers / general hospitals of the Ministry of Public Health. Annual fiscal year 2020 up

objective

1 To develop the capacity of executives and personnel With knowledge transfer Experience and exchange knowledge of management from the old executives to the new executives. In organizational development to benefit the most in improving people's quality of life

2 To build strong health networks in the operation of all 13 health districts

3, to provide the administrators and personnel of hospitals, centers / general hospitals Driving the implementation of activities of hospitals, centers / general hospitals To be efficient and effective

4 To build good relationships among administrators and personnel of hospitals, centers / hospitals in general as well as forming good cooperation

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร : โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety