ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตโดยปรับฐานความคิดในการแยกเรื่องระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) ภายใต้แนวคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกัน จึงได้จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น

วัน เวลา และสถานที่

           ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กลุ่มเป้าหมาย   

1 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน  ประกอบด้วย

   1.2 ผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลาง และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

   1.3 คณะกรรมการชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

   1.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

   1.5 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

   1.6 คณะทำงานและผู้ติดตาม  จำนวน 50 คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร : โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แกลเลอรี่

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety