ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการชมรมฯ

ดูทั้งหมด

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั...

การพัฒนาศักยภาพผู้นำมีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ ผลสำเร็จ ...

20 ธ.ค. 2564

โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ...

กองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรา...

23 ก.ค. 2562

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการโร...

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโย...

8 พ.ค. 2562

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ...

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจ...

8 พ.ค. 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ชมรมฯ

ดูทั้งหมด

ตารางกิจกรรมชมรมฯ

ดูทั้งหมด

กิจกรรมชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ดูทั้งหมด